فارسي English

مدیران بهکوش

مدیر عامل : دکتر جعفر جعفرزاد

مدیر فروش و بازرگانی : مهندس بهداد میلانی فر

مدیر و مشاور علمی : دکتر حسین شمس

مسئول فنی : کریم زارعی

پشتیبانی و خدمات تجهیزات : مهندس محمد باقری